ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Opintojen keskeyttäminen

Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

Opiskelijan sairastuminen, perhesyyt tai työ saattavat tehdä opiskelun mahdottomaksi. Tällaisesta perustellusta syystä opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa määräaikaisesti.

Opintojen keskeytys tulee anoa ja keskeytys voidaan myöntää ennakkoon sovituksi ajanjaksoksi perustellusta syystä. Jyväskylän aikuisopistossa on käytössä keskeytysanomuskaavake, jonka opiskelija saa oman alansa koulutussihteeriltä (tulostuu esitäytettynä multipriimuksesta). Kaavake palautetaan koulutussihteerille, joka toimittaa sen hyväksyttäväksi alan koulutuspäällikölle. Yksikönjohtaja tekee määräaikaisesta keskeytyksestä päätöksen.

Jämsän ammattiopistossa käsitellään keskeytystapaukset vastuukouluttajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytyksen anomista varten on olemassa keskeytysanomuskaavake.

Tarkoitus on, että ennen anomista opiskelija keskustelee asiasta vastuukouluttajan/ryhmävastaavan kanssa. Olennaista on, että keskeytystä anottaessa sovitaan, milloin opinnot jälleen jatkuvat.

On syytä muistuttaa opiskelijaa siitä, ettei hän saa opintotukea eikä ole oikeutettu muihin opiskelijaetuuksiin siltä ajalta, kun opinnot ovat keskeytyksissä. Kela saa tiedon keskeytyksestä oppilaitoksen valvontailmoituksella.

Työvoimakoulutuksen keskeyttäminen

Jos työvoimakoulutukseen osallistuva opiskelija ei etene opinnoissaan koulutus- ja opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla, tekee TE-toimisto päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. TE-toimisto tekee päätöksen työvoimakoulutuksen keskeyttämisestä myös, jos opiskelija on luvatta poissa yhdenjaksoisesti vähintään viisi koulutuspäivää.

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä TE-toimistolle. Opiskelija täyttää koulutussihteerin luona työvoimakoulutuksen keskeyttämiskaavakkeen, jonka perusteella koulutussihteeri välittää tiedon keskeytyksestä TE-toimistoon. Päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä tekee aina opiskelijavalinnasta päättänyt TE-toimisto. Tieto oikeasta tahosta löytyy ko. koulutuksen hankintasopimuksesta. Ennen keskeyttämispäätöksen tekemistä on opiskelijalle varattava tilaisuus kuulluksi asiassa.

Eroaminen oppilaitoksesta

Eroamisilmoitus tehdään aina kirjallisesti oppilaitoksesta eroaminen kaavakkeella tai vapaamuotoisesti, mikä tulee toimittaa koulutussihteerille. Koulutussihteeri toimittaa kaavakkeen edelleen vastuukouluttajalle täydennettäväksi ja palautettavaksi takaisin koulutussihteerille.Oppilaitoksesta erotessaan opiskelija menettää opiskelupaikkansa. Opiskelijan maksamia tutkinto-, opiskelu- ja muita maksuja ei palauteta, vaikka opiskelija keskeyttää opintonsa pysyvästi.

Jos alle 25-vuotias opiskelija keskeyttää opintonsa ja eroaa oppilaitoksesta sekä nuoren jatkosuunnitelmat ja elämäntilanne ovat epäselvät, tekee opinto-ohjaaja ilmoituksen etsivälle nuorisotyölle nuorisolain velvoitteen mukaisesti saatuaan tiedon vastuukouluttajalta.

Opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttaminen

Mikäli aikuisopiskelijalla on vaikeuksia saavuttaa oppimisen tavoitteet tai tavoitteiden saavuttaminen vaatii opiskelijalta kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa, tulee hänelle ensisijaisesti tarjota mahdollisuus saada lisätukea opintoihinsa.

Jos opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voi peruuttaa koulutuksen järjestäjä opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Opiskeluoikeutta ei voida peruuttaa, jos este voidaan poistaa ohjauksen, tukitoimien ja opetusjärjestelyjen avulla. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa opiskelijan hakemuksesta, jos opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvät esteet ovat poistuneet. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.

Valmistavan koulutuksen aikana ohjauspalveluiden opinto-ohjaajat ja erityisopettajat toimivat ammatillisten alojen kouluttajien työparina sora-säädöksiin liittyvien erityistilanteiden ohjauksessa.

Opintojen keskeyttäminen Tulosta sivu