ylakuva_aikuisintra_suunnistus.jpg

Näyttötutkinnon henkilökohtaistamisen kolme vaihetta

Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua opetusta, ohjausta ja neuvontaa sekä joustavia palveluja. Jokaisella näyttötutkintoa suorittavalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Suunnitelma on lakisääteinen ja siitä käytetään nimeä henkilökohtaistamissuunnitelma.

Tutkinnon suorittajien kanssa sovitut hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja opintoihin liittyvät asiat dokumentoidaan Valtioneuvoston asetuksen 794/2015 mukaisesti henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan Wilmassa. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan oma asiakirja. Asiakirja on sopimus oppilaitoksen ja tutkinnon suorittajan (opiskelijan) kesken.

Asiakirjaa voi katsoa tai tulostaa Wilmasta kohdalta tulosteet.

 

1. Hakeutumisvaihe

Jyväskylän aikuisopistossa on opinnoista kiinnostuneille tarkoitettu Oppi-Online-ohjauspalvelu, puh.040 341 5055 sekä sähköpostiosoite aikuisopisto[at]jao.fi, joista saa hakeutumisvaiheen ohjausta ja neuvontaa. Avoinna oleviin koulutuksiin haetaan koulutushaun kautta (www.jao.fi/aikuisopisto/koulutushaku). Hakeutumisvaiheen ohjauksesta vastaavat Jyväskylän aikuisopiston ohjauspalvelut sekä aikuisopiston aloille nimetyt hakeutumisvaiheen ohjaajat.

Jämsän ammattiopistossa on aikuiskoulutuksen ohjauspuhelin, puh. 040 341 4328, josta saa hakeutumisvaiheen ohjausta ja neuvontaa. Ohjausta antavat aikuiskoulutussuunnittelijat, opinto-ohjaajat ja kouluttajat.

Hakeutuminen jatkuu valittujen kohdalla varsinaisten opintojen alussa. Usein haastattelutilanteessa jo kirjataan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan tarkempia tietoja hakijan osaamisesta ja tavoitteista. Hakeutumisenlomakkeella on jo valmiiksi hakemuksessa kirjatut tiedot. Kouluttaja tarkistaa tiedot ja tarvittaessa muokkaa ne näytettyjä todistuksia vastaaviksi. Tutkinnon suorittaja voi muokata ja lisätä asioita omalla lomakkeellaan, mutta hän ei nää kaikkia kohtia.

Hakeutumisesta kirjataan asetuksen 794/2015 kohdat 1-9, jonka jälkeen asiakirja tulostetaan ja allekirjoitetaan tutkinnon suorittajan ja kouluttajan (oppisopimuksessa myös työnantajan) toimesta. Hakeutuminen päättyy allekirjoitukseen. Johtopäätökseen (kohta 6) kirjataan sovittu valmistava koulutus ja/tai muu tarvittava ammattitaidon hankkimisen tapa. Myös erityinen tuki ja ohjaus sekä mahdolliset opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot kirjataan tarvittaessa. Hakeutuminen päättyy opiskelijan ja kouluttajan allekirjoitettua henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Sama asiakirja täydentyy tutkinnon suorittamisella ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisella.

2. Näyttötutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittajan kanssa selvitetään, mitkä aikaisempaa osaamista hänellä on, ja miten se voidaan liittää osaksi tätä tutkintoa. Tarvittaessa liitetään suoritettuja tutkinnon osia, mikäli se on mahdollista. Tutkinnon suorittamisessa sovitaan suoritettavat tutkinnon osat, suunnitellaan niiden sisältä, sovitaan työpaikat niiden suorittamiseksi sekä arvioijat (3).

Tutkinnon suorittajalle merkitään suoritettavaksi sovitut tutkinnon osat Wilmassa.

Tämän lisäksi täytetään lomakkeelle tietoja tutkinnon suorittamisesta. Aikaisemmin hankittu osaaminen merkitään, jos sitä ei ole vielä hakeutumisessa merkitty (kohdat 4/5). Tutkinnon suorittajan tulee esittää tutkinto- tai osatutkintotodistukset, jotka hän haluaa liittää suoritettavaan tutkintoon. Liittämisessä noudatettava tutkinnon muodostumisesta annettua määräystä (mitä tutkinnon osia saa liittää). Mikäli liitettävät tutkinnon osat eivät ole voimassaolevia, tarvitaan kolmikantaisen arvioijien päätös osaamisen ajantasaisuudesta, ennenkuin liittäminen on mahdollista.

Tutkinnon suorittamisesta laaditaan suunnitelma tutkinnon osittain. Siihen merkitään tutkinnon osan arvioinnin sisältö, työpaikka/oppilaitos ja arvioijat. Tämä tutkintosuunnitelma voidaan tehdä myös Wilmassa kohdassa opinnot. Sieltä valitaan se tutkinnon osa, johon tutkintosuunnitelma tehdään ja painetaan hiiren vasempaa painiketta. Avautuu näkymä, josta voi valita lokerosta "näytöt" kohta "Luo uusi: Tutkinnon osan tutkintosuunnitelma." Täytä suunnitelma ja katso kohdista lisäohjeita. Työpaikka, jossa tutkintotilaisuus järjestetään, valitaan sinisen nuolen avulla rekisteristä. Jos sitä ei löydy sieltä, lisää työpaikan nimi kohtaan  "Muuta lisätietoa tutkintotilaisuuteen liittyen." Lue tarkasti ohjeet, kuinka tutkintosuunnitelma tehdään ja kirjaa tutkintosuunnitelma arviointikohteittain. Lisää arvioijat rekisteristä sinisen nuolen alta. Jos heidän nimiään ei löydy sieltä, lisää ne ohjeen mukaisesti kenttiin. Kun suunnitelmasi on valmis, päivää se sekä ruksaa "suunnitelma tehty" sekä lähetä sähköposti/wilma viesti sille kouluttajalle, joka ohjaa tutkintosuunnitelmaasi/opetusalan arvioijalle, että hän huomaa sen.

3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen suunnitelmaan kirjataan, mitä koulutusta ja ohjausta opiskelija tarvitsee puuttuvan ammattitaidon saavuttamiseksi. Nämä suunnitelmat opiskelija tekee vastuukouluttajansa tai tutorohjaajansa kanssa valitsemalla opinnot välilehdeltä ne kurssit, joita opiskelija tarvitsee pystyäkseen suorittamaan kunkin tutkinnon osan.

Opiskelijan on mahdollista saada myös opinto-ohjaajan ja erityisopettajan palveluja näyttötutkinnon kaikissa vaiheissa. Oman vastuukouluttajan kautta saa tietoa ohjauspalveluista.

Myös muissa kuin tutkintoon valmistavissa koulutuksissa tehdään henkilökohtaiset suunnitelmat. Näiden suunnitelmien nimet vaihtelevat koulutuskohtaisesti. Käytössä voi olla esimerkiksi henkilökohtainen kehittymissuunnitelma tai jatkosuunnitelma.

Lisätietoja

Jyväskylän aikuisopisto, Oppi-Online-ohjauspalvelu, puh. 040 341 5055, aikuisopisto[at]jao.fi

Jämsän ammattiopisto, aikuiskoulutuksen ohjauspuhelin, puh. 040 341 4328

Liitteet
Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen Tulosta sivu