ylakuva_aikuisintra_lumi1.jpg

Jyväskylän aikuisopiston järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän aikuisopistossa, johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita. Opiskeluksi katsotaan myös muualla
järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat.

Työssä oppimisen aikana sekä tutustumis- ja opintokäyntien kohteissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisen paikan sääntöjä sekä soveltuvin osin Jyväskylän aikuisopiston järjestyssääntöjä.

Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillista aikuiskoulutusta koskevien lakien ja asetusten mukaisesti Jyväskylän aikuisopistossa noudatettaviksi. Ne on vahvistanut rehtori 12.6.2013 viranhaltijapäätöksellään
34/10/2013 ja ne ovat voimassa 1.7.2013 lähtien.

1§ Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja aikuisopiston kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen ja häirinnän välttäminen on kaikkien asia.

2§ Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen hyväksytyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja suorittaa hänelle annetut tehtävät sovittuun määräaikaan mennessä.

Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana ellei muuten ole sovittu.

3§ Tupakointi

Kaikki Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitokset ovat savuttomia. Tupakointi on kielletty kaikissa koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa ja tilojen yhteydessä olevilla ulkoalueilla. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opiskelijoita että henkilökuntaa.

Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulutun tiloissa eikä alueella.

4§ Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty aikuisopiston alueella, työssä oppimispaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Opiskelija on velvollinen esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai hänellä on riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytyksenä on, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi tai jos opiskelija vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä tai turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännösten suojaa tai merkittävästi lisää huumausainekaupan tai käytön leviämisen riskiä.

5§ Oppilaitoksen omaisuus

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava aikuisopiston henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen ja katoaminen on korvattava. Tahallisista palohälytyksistä aiheutuneet kustannukset on korvattava.

Aikuisopisto ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista.

6§ Seuraamukset rikkomuksista

Opiskelija, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissa vilppiä, käyttäytyy väkivaltaisesti, kieltäytyy huumausainetodistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita toimintakykyä heikentävästi muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin, rangaistaankurinpidollisesti antamalla kirjallinen varoitus.

Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa määräajaksi.

Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta.

Jos opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi.

Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/ oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus ja tilanteen kokonaisarviointi. Oppilaitos on edellä mainitun kaltaisissa poistamistilanteissa yhteydessä viranomaisiin.

Jyväskylän aikuisopiston järjestyssäännöt Tulosta sivu